Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Informacje o Sprzedawcy

1.      Sklep Internetowy Retromania jest prowadzony przez przedsiębiorcę – Aleksandrę Olejniczak, wpisanego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności:  ul. Wyspiańskiego 12/36, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 6731705209, adres do doręczeń: ul. Mickiewicza 17, 62-040 Puszczykowo,  numer REGON 639818881, numer NIP 7771096355

2.      Przedsiębiorca dalej zwany jest „Sprzedawcą”.

3.      Dane kontaktowe Sprzedawcy:

·         telefon: 530943447

·         adres e-mail: info@retromania.pl

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Retromania,  w tym w szczególności zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnienia do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.      Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

4.      Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do innych celów, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5.      W przypadku Klienta - osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6.      Niniejszy Regulamin stanowi element treści zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy sprzedaży.

7.      Umowa zawarta pomiędzy Klientem Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

 

§ 3 Informacje o produktach

1.      Wszystkie produkty odzieżowe dostępne w Sklepie Internetowym są rzeczami używanymi znajdującymi się w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Każda z rzeczy oprócz dokumentacji zdjęciowej posiada dokładny opis odzwierciedlający jej wygląd, właściwości, stan, wymiary oraz cenę.

2.      Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny produktów są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  

3.      Na każdy sprzedany produkt wystawiany paragon, wysyłany wraz z zakupionym towarem

4.      Prócz ceny sprzedaży Klient dokonujący zakupu zobowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy (na terenie Polski dostawa jest bezpłatna). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, wartości i wielkości złożonego zamówienia. Klient po wybraniu opcji dostawy uzyskuje informacje o całkowitych kosztach zamówienia tj. cenie produktu/ów + cenie dostawy. Informacja jest podawana przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz przeprowadzania promocji i wyprzedaży. Wskazane uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cen lub warunków promocji czy wyprzedaży.

6.      Informacja o podanej w Sklepie Internetowym cenie produktu jest wiążąca Sprzedawcę do czasu wprowadzenia zmiany ceny.  

7.      Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4 Rejestracja

1.      Aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Rejestracja skutkuje powstaniem indywidualnego konta Klienta, do którego Klient ma dostęp poprzez logowanie.

2.      Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

3.      Logowanie odbywa się przy użyciu danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.      Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

5.      Usunięcie konta Klienta następuje na jego wniosek wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie. W przypadku, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


 

§ 5 Realizacja zamówienia

1.      Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. 

2.      Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

3.      Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4.      W celu złożenia zamówienia należy:

a)      zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b)      wybrać produkt dostępny na stronie i kliknąć ikonę ,,kup teraz”,

c)      wskazać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),

d)     wpisać dane odbiorcy zamówienia i adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,

e)      wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta,

f)       kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”; nr rachunku bankowego: 

Aleksandra Olejniczak
98 1240 6595 1111 0010 7301 0248

5.      Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6.      Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta - wskazany przy złożeniu zamówienia – zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

7.      Przy dokonaniu wyboru formy płatności „płatność z góry” Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

8.      W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, (w tym także, jeśli zakup produktu od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia), Sprzedawca  powiadomi o tym Klienta wysyłając do niego wiadomość na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer podany przez Klienta oraz zwróci otrzymaną sumę pieniężną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.      W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

10.  Jeśli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w przypadku wskazanym w ust. 9 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

11.  Gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawca), Sprzedawca anuluje zamówienie w całości.

12.  Anulowanie zamówienia skutkuje zwrotem Klientowi zapłaconej kwoty (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana wcześniej.

13.  Z zastrzeżeniem postanowień powyższych oraz ust. 16 poniżej, realizacja zamówienia nastąpi w terminie 3 dni od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Wskazany termin oznacza czas, w ciągu którego sprzedawca nada przesyłkę z przedmiotem zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

14.  W przypadku wyboru przez klienta formy płatności ,,płatność z góry” realizacja zamówienia rozpoczyna się od dnia, w którym na rachunku bankowym Sprzedawcy została zaksięgowana należność wynikająca ze złożonego przez Klienta zamówienia.

15.   W przypadku wystąpienia dużych różnic w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

16.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta niepełnego lub nieprawidłowego adresu dostawy.

17.  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

 

 

§ 5 Odpowiedzialność Sprzedawcy, Reklamacje

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

2.      W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

4.      Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2  lat od dnia wydania produktu Klientowi.

5.      W celu realizacji przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi, powinien on  dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie oraz z opisem reklamacji.

6.      Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie złożonej reklamacji i powiadomi  Klienta o podjętym rozstrzygnięciu oraz dalszym postępowaniu – w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.      Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o  możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.      Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą innego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

10.      W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia jego wady lub obniżenia ceny Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia jego wady lub obniżenia ceny.

a)      Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (przelew) jeśli zamówienie zostało zrealizowane w formie ,,płatne z góry”,

b)      Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy poprzez  wysłanie ich  na adres Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej jeśli zamówienie zostało zrealizowane w formie ,,płatne za pobraniem”.

 

 

§ 6  Warunki gwarancji

1.      Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 

§ 7 Rezygnacja z zamówienia, Odstąpienie od umowy

1.      Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany w Regulaminie adres,

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego

2.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy oraz zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

3.      Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient - konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem: Formularz zwrotu

4.      W związku z odstąpieniem Klient – konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu najpóźniej w terminie 14 dni, na adres podany w Regulaminie, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jej cech i funkcjonowania.

5.      Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient - konsument. Jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

6.      Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7.      Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (za towar oraz koszty wysyłki towaru do Klienta) w terminie 14 dni, w sposób określony w § 5 ust. 10 pkt a), b) Regulaminu.

8.      W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.      Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2.      Dane osobowe Klienta są przetwarzane są przez Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Olejniczak, wpisanego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności:  ul. Jagodowa 11, 62-050 Mosina, adres do doręczeń: ul. Mickiewicza 17, 62-040 Puszczykowo,  numer REGON 639818881, numer NIP 7771096355

3.      Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego retromania.pl Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt. 2

4.      Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.  
 

 

§ 8 Newsletter

1.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu.

2.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.      Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. 2014r., poz. 827.4.)

3.      Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Retromania na allegro!

Na naszym Allegro znajdziesz zawsze najnowsze produkty z naszej oferty.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Wszelkie informacje wysyłane do nas są wyłącznie do wiadomości biura i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

email: info@retromania.pl
telefon: 503-943-460
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl